Northwestern Trojans vs Gaffney Indians - Nov. 10, 2017