Temple Har Shalom Rabbi David Levinsky skates at the Park City Skateboard Park in Salt Lake City.
Temple Har Shalom Rabbi David Levinsky skates at the Park City Skateboard Park in Salt Lake City. Chris Detrick Salt Lake Tribune
Temple Har Shalom Rabbi David Levinsky skates at the Park City Skateboard Park in Salt Lake City. Chris Detrick Salt Lake Tribune

Utah’s skateboarding rabbi – where hip and hope meet

September 11, 2015 10:00 AM