Chloe Rae Revels was born Jan. 1 at PMC.
Chloe Rae Revels was born Jan. 1 at PMC. Courtesy of PMC
Chloe Rae Revels was born Jan. 1 at PMC. Courtesy of PMC